Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritorijama kantona, grada ili općine, u javnim  ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19), člana 4. Pravilnika o radu KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, i člana 1. i 2. Poslovnika o radu Komisije za provođenje javnog oglasa, KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Predmet javnog konkursa

Objavljuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to:

 1. Viši referent za personalne i operativno-tehničke poslove
 2. Veterinarski tehničar
 3. Blagajnik
 4. Imunobiološki/biohemijski analitičar
 5. Referent za tehničke poslove

POZICIJA 1 – Viši referent za personalne i operativno-tehničke poslove

Opis radnih zadataka i obaveza

 • Obavlja operativno-tehničke poslove na nivou Zajedničkih službi Preduzeća,
 • Obavlja personalne poslove na nivou Zajedničkih službi Preduzeća,
 • Priprema radne materijale,
 • Vodi evidenciju o prisustvu i odsustvu zaposlenika,
 • Učestvuje u radu stručnih komisija i radnih grupa, koje imenuje Uprava Preduzeća,
 • Vrši poslove uredskog i arhivskog poslovanja,
 • Po potrebi Službe rukuje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje i tiskanje materijala,
 • Prijavljuje i odjavljuje uposlene na zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje,
 • Vrši nabavku, dostavu i distribuciju kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe Službe,
 • Priprema i dostavlja ponude za vršenje usluga na zahtjev klijenata preduzeća, te kontaktira sa istim,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca službe kojoj pripada.

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

-da je stariji od 18 godina (dokaz: LK ili rodni list),

-da ima prebivalište na teritoriji BiH (dokaz: CIPS)

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),

Posebni uslovi:

-da ima srednju stručnu spremu, odnosno III/IV stepen školske spreme; smjer – gimnazija ili tehnički smjer (dokaz: diploma)

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog  iskustva (dokaz: potvrda, uvjerenje ili pismo preporuke)

Posebni podaci o radnom mjestu

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja: KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično

Iznos osnovne plate: 891,75 KM

POZICIJA 2 – Veterinarski tehničar (2 izvršioca)

Opis radnih zadataka i obaveza

 • Pomaže veterinaru pri obavljanju poslova,
 • Vrši ispiranje i čišćenje rana pod nadzorom veterinara,
 • Vrši nanošenje medikamenata,
 • Vrši aplikaciju lijekova i vakcina,
 • Vrši vađenje krvi kod domaćih životinja,
 • Vrši sve poslove koji nisu vezani za postavljanje dijagnoze pod nadzorom veterinara i poslove koje mu naredi upravnik,
 • Obavlja poslove sterilizacije instrumenata,
 • Održava higijenu u ambulanti,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili upravnika.

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

-da je stariji od 18 godina (dokaz: LK ili rodni list),

-da ima prebivalište na teritoriji BiH (dokaz: CIPS),

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda).

Posebni uslovi:

-da ima srednju stručnu spremu; smjer – veterinarski (dokaz: diploma)

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog  iskustva (dokaz: potvrda, uvjerenje ili pismo preporuke)

-da ima položen stručni ispit (dokaz: uvjerenje)

Posebni podaci o radnom mjestu

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja: KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično

Iznos osnovne plate: 891,75 KM

POZICIJA 3 – Blagajnik

Opis radnih zadataka i obaveza

 • Obavezan je da poznaje propise iz djelokruga svoga rada,
 • Mjesečni i kvartalni izvještaj o uplatama doprinosa za zdravstveno osiguranje,
 • Prijava i podnošenje mjesečnih izvještaja o uplaćenim porezima i doprinosima na lična primanja,
 • Obavezan je da podnosi zahtjeve Zavodu za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada za bolovanje preko 42 dana,
 • Vrši potraživanja kod Zavoda za zapošljavanje i drugih institucija koje sufinansiraju zapošljavanje,
 • Obavezan je da popunjava mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje,
 • Sarađuje na izradi periodičnih i godišnjih obračuna poslovanja,
 • Učestvuje u izradi izvještaja o reviziji poslovanja Preduzeća,
 • Knjiženje finansijske dokumentacije,
 • Knjiži ulaze i izlaze roba na karticama,
 • Vrši knjiženje ulaza roba po fakturama i izlaza roba po trebovanjima,
 • Izrada kalkulacija cijena proizvoda, roba i usluga i materijalno poslovanje,
 • Obavljanje poslova blagajne Preduzeća,
 • Unosi u naloge za knjiženje i knjiži na računaru analitiku i sintetiku kompletne- knjigovodstvene dokumenatcije, blagajne, izvodi, ulazne i izlazne fakture i obračunske listove, fakture usluga i druge poslovne promjene,
 • Vrši knjiženja na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije,
 • Vrši usaglašavanje analitičkih kartica sa sintetičkim karticama i bruto bilansom,
 • Vrši uplate i isplate gotovine iz blagajne i evidentira promjene kroz blagajnički dnevnik,
 • Učestvuje u radu Komisija i radnih grupa,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili Šefa računovodstva.

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

-da je stariji od 18 godina (dokaz: LK ili rodni list),

-da ima prebivalište na teritoriji F BiH (dokaz: CIPS),

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda).

Posebni uslovi:

-da ima srednju stručnu spremu, odnosno III/IV stepen školske spreme; smjer – upravni, ekonomski ili gimnazija (dokaz: diploma)

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog  iskustva (dokaz: potvrda, uvjerenje ili pismo preporuke)

-poznavanje rada na računaru (potvrda, uvjerenje ili certifikat)

Posebni podaci o radnom mjestu

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja: KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično

Iznos osnovne plate: 856,08 KM

POZICIJA 4 – Imunobiološki/biohemijski analitičar (2 izvršioca)

Opis radnih zadataka i obaveza

 • Planira, koordinira, nadgleda, vrši imunobiološka i biohemijska ispitivanja,
 • Sređuje rezultate ispitivanja i verifikuje ih na izvještajima o ispitivanju,
 • Kalibrira i kontroliše ispravnost ispitne opreme i pribora,
 • Nadgleda i vrši kontrolu rada laboranata,
 • Planira i razvija nove metode ispitivanja, modificira i poboljšava već postojeće metode,
 • Vodi brigu o cjelokupnom kvalitetu ispitivanja,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili Upravnika.

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

-da je stariji od 18 godina (dokaz: LK ili rodni list),

-da ima prebivalište na teritoriji BiH (dokaz: CIPS)

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda).

Posebni uslovi:

-da ima visoku stručnu spremu; smjer – biološki, veterinarski, ili poljoprivredno-prehrambeni (dokaz: diploma ili uvjerenje o diplomiranju)

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog  iskustva (dokaz: potvrda, uvjerenje ili pismo preporuke)

Posebni podaci o radnom mjestu

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja: KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično

Iznos osnovne plate: 1.284,12 KM

POZICIJA 5 – Referent za tehničke poslove

Opis radnih zadataka i obaveza

 • Vodi brigu o informativno- komunikacijskoj opremi, te vozilima preduzeća,
 • Obavlja tehničke poslove za potrebe Službe i Preduzeća,
 • Vrši dostavu i distribuciju materijala za potrebe Službe,
 • Kontaktira potencijalne klijente za korištenje usluga Preduzeća,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili upravnika.

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

-da je stariji od 18 godina (dokaz: LK ili rodni list),

-da ima prebivalište na teritoriji BiH (dokaz: CIPS)

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda).

Posebni uslovi:

-da ima srednju stručnu spremu, odnosno III/IV stepen školske spreme – tehnički smjer (dokaz: diploma)

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog  iskustva (dokaz: potvrda, uvjerenje ili pismo preporuke)

-vozačka dozvola (dokaz: ovjerena kopija vozačke dozvole)

Posebni podaci o radnom mjestu

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Mjesto obavljanja: KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično

Iznos osnovne plate: 856,08 KM

Ostala potrebna dokumentacija za konkurs

Kandidat je dužan uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih  uslova traženih konkursom, koji ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave oglasa.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, dužni su dostaviti dokaz  o istom, uz pozivanje na odgovarajuće odredbe zakona. Dokazi koje dostavljaju ovi kandidati, moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, koje ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave javnog oglasa.

Komisija za provođenje oglasa

Komisija za provođenje javnog oglasa će nakon zaključenja oglasa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene, uredne i sa potpunom dokumentacijom. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Komisija za provođenje javnog oglasa će sve kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz javnog oglasa, pozvati na intervju. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju, smatraće se da su odustali od kandidature.

Nakon obavljenog intervjua, Komisija za provođenje javnog oglasa će upravi preduzeća dostaviti listu kandidata koji su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju, uz dostavljanje i ostale prateće dokumentacije kandidata i Komisije.

Konačni odabir kandidata vrši Uprava preduzeća, na prijedlog Komisije za provođenje javnog oglasa.

Dostavljanje dokumentacije

Prijavu sa traženom dokumentacijom, dostaviti lično na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, ul. Nikole Šopa br. 41, 71210 Općina Ilidža – Sarajevo, sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ“ (uz obaveznu naznaku pozicije za koju se vrši prijava).

Na poleđini koverte navesti ime i prezime, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana posljednjeg  javnog objavljivanja.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kontakt za dodatne informacije: 033 770 355.