Broj: 220/20
Sarajevo, 21.02.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“ 81/15) a u vezi sa članom 303. istog Zakona, i člana  12. Zakona o javnim  preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBIH» br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Službene novine FBIH» br. 12/03, 34/03 i 65/13), te članova 36., 48. stav 1. tačka 12. i 49. Statuta Preduzeća, te Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 1229-1/19, KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo.

 

I.Predmet javnog konkursa

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora  KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo.

 1. Opis pozicije

Direktor je nadležan da:

 • Predsjedava Upravom Preduzeća;
 • Organizuje i rukovodi cjelokupnim procesom rada i poslovanja u Preduzeću;
 • Zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja;
 • Predlaže razvojnu i poslovnu politiku;
 • Predlaže planove rada i program razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
 • Predlaže organizaciju Preduzeća;
 • Odgovora za zakonitost rada u Preduzeću;
 • Podnosi Nadzornom odboru izvještaje o poslovanju i godišnji obračun;
 • Donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Preduzeća;
 • Izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća;
 • Odlučuje o potrebi za radom i zapošljavanjem;;
 • Odlučuje o raspoređivanju zaposlenika u skladu sa potrebama procesa rada;
 • Odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika u skladu sa zakonom, i pravilnikom o radu;
 • Preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća;
 • Zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje ;

 

III. Uslovi

III.A Opći uslovi:

 • da je državljanin BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),
 • da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina (dokaz Izvod iz matične knjige rođenih),
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje funkcije direktora (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa)
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),
 • da nije osoba kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u smislu Zakona o prekršajima FBiH („Sl. nov. Federacije BiH“ broj 63/14), (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),
 • da nije osuđivan za krivično djelo i prekršaj nespojiv sa dužnošću Direktora u zadnjih pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude do objave konkursa, u šta se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine do dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 • da se na njega ne odnosi član IX .I Ustava BiH (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik, u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama u vlasti u BiH („Službeni glasnik BiH“ 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08)- (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnpog općinskog organa),
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije Direktora (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnpog općinskog organa).
 • da nije na funkciju u političkoj stranci (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 • da nema direktni ili indirektni privatni finansijski interes u Preduzeću izuzev naknade na osnovu funkcije direktora (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnpog općinskog organa),
 • da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora u ovom ili drugom preduzeću sa većinskim državnim kapitalom ili instituciji (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa).
 • da nije osuđivan (dokaz: uvjerenje nadležnog MUP-a koje se dostavlja naknadno i to samo kandidat koji bude izabran i imenovan)

III.B Posebni uslovi

 • da ima VSS-VII stepen školske spreme, veterinarskog smjera (dokaz: univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju. Kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja dužni su uz diplomu o završenom I ciklusu studija dostaviti i dodatak diplomi ili potvrdu visokoškolske ustanove kod koje je izdata diploma da uz diplomu nije izdat dodatak diplomi),
 • da ima minimalno 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda ili uvjerenje poslodavca ili nadležnog PIO/MIO fonda. Ukoliko se dostavlja potvrda PIO/MIO fonda potrebno je dostaviti i potvrdu o tumačenju šifre iz Uvjerenja kako bi se utvrdilo da li je kandidat radio sa odgovarajućom spremom na poslovima za koje se traži radno iskustvo.),
 • položen stručni ispit (dokaz: uvjerenje o položenom stručnom ispitu)

 

 1. Mandat

Direktor će se imenovati na mandatni period od 4 (četiri) godine. Direktor će nakon imenovanja sa Nadzornim odborom zaključiti ugovor kojim se reguliše međusobni položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava. Direktor za svoj rad odgovara Nadzornom odboru Preduzeća.

 

 1. Komisija

Komisija za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora će nakon zaključenja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati. Komisija za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora će sve kandidate koji budu stavljeni na listu sa užim izborom, pozvati  na intervju. Pozvani kandidati  koji ne pristupe na zakazani intervju, smatraće se da su odustali od kandidature. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će Nadzornom odboru dostaviti listu kandidata koji su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju, uz dostavljanje i ostale prateće dokumentacije kandidata i Komisije. Komisija zadržava pravo provjere svih dostavljenih podataka, izjava i drugih dokumenata kandidata. Konačan izbor i imenovanje Direktora vrši Nadzorni odbor.

 

Napomena:

Kanditati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova traženih konkursom koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično, ili preporučenom poštom na adresu:

KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, ul. Nikole Šopa br. 41, 71210 Ilidža, Sarajevo, sa naznakom:

„Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora- ne otvarati.“

Na poleđini koverte napisati ime i prezime pošiljaoca prijave.

Konkurs će se objaviti na internet stranici Preduzeća, u „Službenim novinama“ Federacije BiH i dnevnom listu „Oslobođenje“ i isti ostaje otvoren 14(četrnaest) dana od objave.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt telefon 033 770 350 ili 033 770 355.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dr. Nedžad Hadžiomerović