S obzirom na situaciju vezanu za pojavu i širenje virusa COVID – 19, te potrebu sprečavanja nastanka težih posljedica uzrokavanih istim te prevashodno zaštitu zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, obavještavamo javnost da KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo u dogovoru sa Štabom Civilne zaštite Kantona Sarajevo, pored redovnih DDD mjera, kontinuirano i pojačano vrši i dodatne, vanredne mjere DDD-a poslovnih objekata i javnih prostora i površina na kojima postoji pojačana opasnost širenja virusa COVID 19 kao što su (stubišta zgrada, stajališta javnog prevoza, javne ustanove,…itd). Vanredne DDD mjere će se vršiti sve dok traje potreba za istim u obimu i dinamici predviđenoj od strane Štaba CZ KS.