Broj: 168/21

Sarajevo, 25.02.2021. godine

 

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritorijama kantona, grada ili općine, u javnim  ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19), Pravilnika o radu KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo te Saglasnosti Ministarstva privrede KS broj: 07-03-30-3260-1/21 od 11.02.2021. godine, i Odluke v.d. direktora broj: 167/21 od 25.02.2021. godine, KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme

 

I – Predmet javnog konkursa

 

Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Veterinar na terenu 1 (jedan) izvršilac, na period do 12 (dvanaest) mjeseci
 2. Veterinar u VTA 2 (dva) izvršioca, na period do 12 (dvanaest) mjeseci
 3. Veterinarski tehničar 1 (jedan) izvršioc, na period do 12 (dvanaest) mjeseci
 4. Sekretar Društva 1 (jedan) izvršioc, na period do 6 (šest) mjeseci

 

II – Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: 

 

– da je državljanin Bosne i Hercegovine 

– da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina 

– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna      zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini

da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti i 

– da nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH. 

 

 1. Naziv radnog mjesta: Veterinar na terenu – 1 ( jedan) izvršioc
 2. a) Opis poslova:
 • Otkriva, utvrđuje (dijagnostike) oboljenja i sprovodi postupak liječenja oboljelih grla i poduzima potrebne mjere u cilju očuvanja zdravstvenog stanja domaćih i drugih životinja
 • vrši nadzor nad životinjama oboljelim od zaraznih bolesti i provodi veterinarsko-sanitarne mjere
 • vrši umjetno osjemenjivanje životinja i preduzima mjere za suzbijanje steriliteta, te mjere za unaprijeđivanje stočarstva
 •  vrši hirurške intervencije i obrade rana svih domaćih životinja
 •  izdaje lijekove koji se upotrebljavaju u veterinarstvu
 •  obavlja i druge poslove iz djelokruga rada VTA po nalogu direktora ili Upravnika

 

 1. b) Posebni uslovi za obavljanje navedenih poslova:
 • stručna sprema: VSS – VII stepen; smjer veterinarski 
 • minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva 
 • položen stručni ispit

 

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, na period do 12 (dvanaest) mjeseci

Mjesto rada: KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično 

Osnovna plaća: 1.527,37 KM- neto

 

 1. c) Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni oglas:
 • potpisana prijava na javni oglas;
 • biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mailom;
 • univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju;
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izjava, ovjerena od strane nadležnog organa, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti, i da nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH; 
 • uvjerenje od nadležnog organa kojom se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima (ukoliko kandidat ima prednost pri zapošljavanju)

 

 1. Naziv radnog mjesta: Veterinar u VTA – 2 (dva) izvršioca
 2. a) Opis poslova:
 • Vrši pregled i liječenje svih vrsta domaćih životinja
 • vrši hirurške intervencije i obrade rana
 •  vrši nadzor nad životinjama oboljelim od zaraznih bolesti
 •  radi hematološku i biohemijsku analizu krvi životinja
 •  izdaje lijekove koji se upotrebljavaju u veterinarstvu
 •  vrši poslove RTG snimanja, izrađivanja i interpretacije RTG snimaka
 •  obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili upravnika VTA.

 

 1. b) Posebni uslovi za obavljanje navedenih poslova:
 • stručna sprema: VSS – VII stepen; smjer veterinarski 
 • minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva 
 • položen stručni ispit

 

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, na period do 12 (dvanaest) mjeseci

Mjesto rada: KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo 

Radno vrijeme: 40 sati sedmično 

Osnovna plaća: 1.487,18 KM- neto

 

 1. c) Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni oglas:
 • potpisana prijava na javni oglas;
 • biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mailom;
 • univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju;
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izjava, ovjerena od strane nadležnog organa, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti, i da nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH; 
 • uvjerenje od nadležnog organa kojom se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima (ukoliko kandidat ima prednost pri zapošljavanju)

 

 1. Naziv radnog mjesta: Veterinarski tehničar – 1 (jedan) izvršioc
 2. a) Opis poslova:
 • Vrši sve poslove koji nisu vezani za postavljanje dijagnoze pod nadzorom veterinara i poslove koje mu u zadatak daje upravnik
 •  pomaže veterinaru pri obavljanju poslova
 •  vrši vađenje krvi životinja
 •  vrši umjetno osjemenjavanje životinja pod nadzorom veterinara
 •  vrši apliciranje lijekova, nanošenje i umazivanje raznih medikamenata na površinu tijela pod nadzorom veterinara
 •  vrši vakcinaciju životinja
 •  vrši ispiranje i čišćenje rana
 •  vrši manje hirurške zahvate, otvaranje apscesa, hematoma i slično, pod kontrolom veterinara
 •  obavlja poslove sterilizacije instrumenata i održavanje higijene u ambulanti
 •  obavlja druge poslove po nalogu direktora ili upravnika

 

 1. b) Posebni uslovi za obavljanje navedenih poslova:
 • stručna sprema: SSS – IV stepen; smjer veterinarski 
 • minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva 
 • položen stručni ispit

 

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, na period do 12 (dvanaest) mjeseci

Mjesto rada: KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo 

Radno vrijeme: 40 sati sedmično 

Osnovna plaća: 1.004,85 KM- neto

 

 1. c) Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni oglas:
 • potpisana prijava na javni oglas;
 • biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mailom;
 • diploma o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izjava, ovjerena od strane nadležnog organa, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti, i da nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH; 
 • uvjerenje od nadležnog organa kojom se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima (ukoliko kandidat ima prednost pri zapošljavanju)

 

 1. Naziv radnog mjesta: Sekretar Društva – 1 (jedan) izvršioc
 2. a) Opis poslova:

 

 • Obavlja i organizuje pravne i opće poslove 
 • priprema radne materijale, nacrte općih akata Preduzeća 
 • daje stručna tumačenja općih akata 
 • prati primjenu zakonskih propisa i predlaže primjenu istih 
 • obrađuje i priprema predmete i zastupa Preduzeće u sporovima pred nadležnim sudovima, u postupcima pred organima uprave, i drugim organima i institucijama 
 • organizuje i obavlja kadrovske poslove, obavlja stručne i administrativne poslove vezane za rad Uprave Preduzeća, Nadzornog odbora i Skupštine Preduzeća, kao i komisija koje imenuje Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća 
 • sačinjava odluke, zaključke i druge akte donesene na sjednicama i odgovoran je za ažurnost istih 
 • priprema prijedloge ugovora iz svih oblasti rada Preduzeća 
 • vodi  arhivu Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Preduzeća i Komisija za koje je odgovoran 
 • vrši provođenje postupka javnih nabavki u Preduzeću, u segmentu pravnih procedura 
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora  Preduzeća

 

 1. b) Posebni uslovi za obavljanje navedenih poslova
 • stručna sprema: VSS VII stepen odnosno završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja, smjer pravni; 
 • minimalno 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima

 

Trajanje ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, na period do 6 (šest) mjeseci

Mjesto rada: KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo

Radno vrijeme: 40 sati sedmično

Osnovna plaća: 1.527,37 KM – neto

 

 1. c) Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni oglas:
 • potpisana prijava na javni oglas
 • biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mailom
 • univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu
 • uvjerenje o državljanstvu 
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izjava, ovjerena od strane nadležnog organa, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti, i da nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH. 
 • uvjerenje od nadležnog organa kojom se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima (ukoliko kandidat ima prednost pri zapošljavanju)

 

III – Dokumentacija 

 

Kandidat je dužan uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail, priložiti original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih  uslova traženih oglasom, koji ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci do dana objave Javnog oglasa.

 

Napomena:

Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu, kao dokaz dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je kandidat izabran i Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak.

 

IV – Prednost pri zapošljavanju

 

U slučaju da, nakon provođenja oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji po posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju. 

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, istu dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima, uz pozivanje na odgovarajuće odredbe zakona. 

 

V – Komisija za provođenje oglasa

 

Komisija za provođenje javnog oglasa će nakon zaključenja oglasa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene, potpune i uredne. Kandidate za čije se prijave utvrdi da su, neblagovremene, nepotpune ili neuredne Komisija neće razmatrati i isti će biti pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga odbacivanja prijave, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

Komisija za provođenje javnog oglasa će sve kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz javnog oglasa, obavijestiti usmenim putem (telefonski) o terminu održavanja pismenog i usmenog dijela ispita. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani pismeni i usmeni dio ispita, smatraće se da su odustali od kandidature.

 

Nakon obavljenog pismenog i usmenog ispita, Komisija za provođenje javnog oglasa će upravi Preduzeća dostaviti listu uspješnih kandidata, uz dostavljanje i ostale prateće dokumentacije kandidata i Komisije, nakon čega će Uprava na osnovu dostavljene liste izvršiti konačni izbor odnosno donijeti odluku o prijemu u radni odnos.

VI – Dostavljanje dokumentacije

 

Prijave  sa traženom dokumentacijom, dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, ul. Nikole Šopa br. 41, 71210 Općina Ilidža – Sarajevo, sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS sa naznakom na koje od radnih mjesta se kandidat prijavljuje. – NE OTVARAJ“ 

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave.

 

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Kontakt za dodatne informacije: 033 770 355