Broj:258/21 

Sarajevo, 12.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritorijama kantona, grada ili općine, u javnim  ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19), i člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa u KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo broj: 174/21 od 26.02.2021. godine, Komisija za provođenje javnog oglasa, donijela je:

 

POSLOVNIK O RADU

KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

 

Ovim Poslovnikom utvrduje se nadležnost, način rada i postupanje Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radna mjesta Veterinar na terenu, Veterinar u VTA (2 izvršioca), Veterinarski tehničar i Sekretar Društva (u daljem tekstu: Komisija), obavještavanje, način provjere znanja, ocjenjivanja i izbora kandidata, i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

 

Član 2.

 

Rad Komisije se zasniva na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, efikasnosti i javnosti.

Svaki član Komisije i zapisničar je dužan čuvati službenu tajnu kao i druge povjerljive podatke za koje sazna u svojstvu člana odnosno zapisničara.

 

Član 3.

(Sastav Komisije)

 

Komisija je imenovana Odlukom v.d. direktora KJP „Vterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo broj: 174/21 od 26.02.2021. godine

Komisiju čine tri člana koji imaju najmanje isti stepen stručne spreme u odnosu na stepen stručne spreme koji se zahtjeva za upražnjena radna mjesta.

Administrativno – tehničke poslove za Komisiju Sekretar Komisije.

 

Član 4.

(Način rada komisije)

Komisija provodi javni oglas u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritorijama kantona, grada ili općine, u javnim  ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19).

Komisija radi i donosi odluke na sjednicama. Komisija zasjeda isključivo u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova u svim stadijima rada Komisije. Odluke Komisije su usvojene samo ako je za nijh glasalo najmanje dva člana Komisije. O svom radu Komisija  vodi zapisnik koji je sastavni dio dokumentacije Komisije, a zapisnik obavezno potpisuju predsjednik, svi članovi i sekretar Komisije. Sekretar Komisije vodi zapisnik o radu Komisije i obavlja druge administrativno-tehničke poslove. 

 

Član 5.

(Izuzeće članova Komisije)

 

Član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.

 

O zahtjevu za izuzeće iz stav (1) ovog člana odluku donosi Uprava Preduzeća najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena .

 

Član 6.

(Mjesto rada Komisije)

 

Komisija će poslove iz svoje nadležnosti izvršavati u prostorijama KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, Nikole Šopa broj 41.

 

Član 7.

(Supervizor)

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS je na zahtjev Poslodavca imenovao supervizora i zamjenika supervizora koji će vršiti nadzor nad provođenjem ovog javnog oglasa.

 

Supervizor je nadležan:

 -da prati pravilnu primjenu odredbi prilikom raspisivanja oglasa;

– da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja, da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas;

– da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava na javni oglas;

– da prati način pripreme ispitnih pitanja za pismeni dio ispita i njegovu neposrednu kontrolu (usmeni dio ispita);

– da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita (usmeni dio ispita);

– kao i druga pitanja.

 

Supervizor nema pravo miješanja u rad i odlučivanje Komisije.

 

(Rok i prijava na javni oglas)

Član 8.

 

Rok za dostavljanje prijava preciziran je tekstom oglasa.

Kandidati prijave dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu poslodavca naznačene u tekstu oglasa ili direktno na protkol poslodavca.

 

 (Postupanje Komisije po pristiglim prijavama)

Član 9.

 

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze (redoslijedom zaprimanja), utvrđuje njihovu ispravnost u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova koji su traženi oglasom nakon čega sastavlja spisak/listu kandidata među kojima se provodi izborni postupak. 

 

Pod urednom prijavom na oglas smatra se prijava kandidata koja je potpisana i u kojoj je naznačeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, dok se pod potpunom prijavom smatra prijava uz koju su priloženi valjani dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova navedenih u oglasu. Blagovremena prijava je ona koja je podnesena u roku naznačenom u oglasu.

Kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, ulaze u postupak izbora. Spisak kandidata iz stava (1)  ovog člana potpisuju svi članovi Komisije.

 

Komisija će pristigle prijave koje su neuredne, nepotpune i neblagovremene odbaciti, te pisanim putem obavjestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, ili potpuna odnosno blagovremena uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

 

(Prednost pri zapošljavanju)

Član 10.

 

U slučaju da, nakon provođenja oglasa, neki od kandidata imaju jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati članovi šehidskih porodica, ratnih vojnih invalida i civilne žrtve rata, u skladu sa posebnim propisima i zakonom koji tretira navedenu oblast.

 

 (Obavještavanje)

Član 11.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, bit će blagovremeno obaviješteni o vremenu održavanja pismenog i usmenog dijela ispita a najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja istog. Ukoliko Komisija iz opravdanih razloga promjeni termin održavanja razgovora, dužna je o istom obavijestiti kandidate. Komunikacija sa kandidatima će se obavljati prvensteveno usmeno (putem telefona)  ili putem elektronske pošte (e-maila) ako nije moguće stupiti u kontakt sa kandidatom.

 

(Provjera znanja)

Član 12.

 

Provjera znanja se vrši samo za one kandidate koji su ušli u postupak izbora odnosno za one kandidate koji se nalaze na listi kandidata među kojima se vrši izborni postupak.

 

Provjera znanja se vrši kroz pismeni i usmeni dio ispita, o čijim terminima će Sekretar komisije obavijestiti kandidate telefonskim putem. Ukoliko se desi da sa kandidatom nije moguće stupiti u kontakt nakon tri poziva Sekretar Komisije će putem maila poslati obavijest o održavanju ispita tom kandidatu, i o tome sačiniti službenu zabilješku te informisati predsjednika Komisije.

 

Član 13.

 

Pismeni dio ispita se provodi putem testa koji priprema Komisija najkasnije 2 (dva) sata prije ispita.

Pismeni ispita traje najviše 20 minuta.

Pismeni ispit se sastoji od 10 pitanja iz nekih od sljedećih oblasti:

 

RB Naziv radnog mjesta Oblast
1. Veterinar na terenu -Porodiljstvo

-Interna

-Hirurgija

-Farmakologija

-Zaraze

-Sudsko i upravno veterinarstvo

2. Veterinar u VTA -Porodiljstvo

-Interna

-Hirurgija

-Farmakologija

-Zaraze

-Sudsko i upravno veterinarstvo

3. Veterinarski tehničar -Ambulantna (mala i velika praksa)

-Farmakologija

-Porodiljstvo

-Sudsko i upravno veterinarstvo

4. Sekretar Društva – Privredno pravo (Zakon o privrednim društvima FBiH, Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o registraciji poslovnih subjekata FBiH)

– Radno pravo (Zakon o radu FBiH)

– Građansko pravo (Zakon o parničnom postupku FBiH, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o izvršnom postupku)

– Upravno pravo (Zakon o inspekcijama KS, Zakon o upravnom postupku FBIH, Zakon o upravnim sporovima FBiH) 

– Javne nabavke (Zakon o javnim nabavkama BiH i Pravilnik o postupku direktnog  sporazuma Sl. glasnik BiH 90/14)

– Lex specialis propisi (Zakon o veterinarstvu FBiH)

 

Svako pitanje sadrži tri (3) moguća odgovora od kojih je samo jedan tačan.

Svako pitanje nosi sedam (7) bodova, s tim da je potrebno da kandidat osvoji najmanje 42 boda od mogućih 70 da bi mogao pristupiti usmenom dijelu ispita.

 

Član 14.

 

Komisija obavlja usmeni razgovor/intervju sa svakim kandidatom pojedinačno, koji je zadovoljio na pismenom dijelu ispita, u vremenskom trajanju do 10 minuta, i to redoslijedom od kandidata koji je osvojio najmanje bodova na pisemenom dijelu ispita prema onom koji je osvojio najviše. Usmeni dio ispita se sastoji od četiri pitanja. Svim kandidatima se postavljaju ista pitanja.

Komisija će u toku usmenog razgovora/intervjua postavljati pitanja vezano za radno mjesto za koje se prijavio kao i stručnu spremu i univerzitet na kojem je kandidat završio studij, radno iskustvo u struci za koju se obrazovao, vještine i znanja koje posjeduje a koje su vezane za poziciju na koju se kandidat prijavio, dosadašnja profesionalna postignuća, eventualno ranije učešće na projektima, eventualno ranije iskustvo na istim ili sličnim radnim mjestima, razloge prijavljivanja i ostala opća, stručna i praktična pitanja vezana za radno mjesto za koje se kandidat prijavio a koja su od značaja za Preduzeće a tiču se oblasti navedenih u članu 10. Poslovnika.

 

Svaki član Komisije na usmenom/intervju boduje kandidata sa najmanje 1 do najviše 10 bodova.

Prilikom ocjenjivanja odgovora na usmenom dijelu ispita svaki član Komisije uzima u obzir  prvenstevno tačnost odgovora kad je riječ o stručnim i praktičnim pitanjima, te opći utisak i ponašanje kandidata u pogledu ostalih pitanja.

Rezultat usmenog dijela ispita čini zbir bodova koje je kandidat dobio od svakog člana Komisije, te se taj zbir bodova dodaje bodovima koje je kandidat ostvario na pismenom dijelu ispita, što na kraju čini ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario nakon provjere znanja.

 

Na usmenom ispitu je zabranjeno postavljati pitanja koja se na bilo koji način odnose na spol, spolno opredjeljenje, bračno srtanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu i vjersku pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdrastveni status i dr.

 

(Lista uspješnih kandidata)

Član 15.

 

Komisija na osnovu zbira bodova koje je svaki kandidat ostvario na pismenom i usmenom dijelu ispita/intervju sačinjava listu uspješnih kandidata i istu će u roku od 3 (tri) dana od obavljenog intervjua dostaviti  Upravi Preduzeća. 

Listu uspješnih kandidata potpisuju svi članovi Komisije

 

(Odluka o prijemu u radni odnos)

Član 16.

 

Uprava Preduzeća na osnovu Liste uspješnih kandidata prima u radni odnos, onog kandidata koji se nalazi na prvom mjestu Liste uspješnih kandidata, a ako taj kandidat ne prihvati zaposlenje onda se prima sljedeći kandidat sa Liste.

Odluku o prijemu u radni odnos Uprava će donijeti u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Liste uspješnih kandidata.

 

(Pravo prigovora)

Član 17.

 

Uprava Preduzeća će obavijestiti sve kandidate sa Liste uspješnih kandidata o odluci o prijemu u radni odnos i zajedno sa obavijesti dostaviti odluku o prijemu u radni odnos i Listu uspješnih kandidata sa bodovima i to u roku od 5 dana od donošenja odluke o prijemu u radni odnos. 

Na odluku iz stava 1. ovog člana kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana prijema iste. Drugostepeni organ rješava po prigovoru u roku od 15 dana. 

 

(Dostava  i objavljivanje Poslovnika)

Član 18.

 

Komisija će Poslovnik o radu dostaviti Upravi KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo, u roku od 3 (tri)dana od njegovog donošenja.

 

(Izmjene  i dopune)

Član 19.

 

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način kako je to predviđeno i za donošenje istog.

 

(Stupanje na snagu i prestanak važenja )

 

Član 20.

Ovaj Poslovnik o radu  Komisije stupa na snagu danom donošenja, a prestaje da važi nakon okončanja konkursne procedure i potpisivanja ugovora sa izabranim kandidatima.